e-Defter

e-Defter

Uyumsoft e-Defter’e Geçİn,
Zamanınızı Konfora Dönüştürüp
Büronuzu DİjİtalleştİRİn!

e-Defter Nedir?

e-Defter; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.


Kimler e-Defter’e geçmek zorundadır?

1- 2021 cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar
2- 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları
3- 22020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç firmaları4-
4- Tüm oteller (ciro şartsız)
5- Döviz büroları
6- Başkanlık sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.7- e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

e-Defter’e İsteğe Bağlı Geçişler

1-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.
2- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.


İletişim

İçerikler

Bizi Takip Edin